Tag Archives: kick off meeting

Kick Off Dự Án Là Gì? Làm Sao Tổ Chức Hiệu Quả?

Trong buổi kick off dự án mục tiêu chính là trình bày mục tiêu, phạm vi, lợi ích và kế hoạch dự án cho toàn bộ nhóm. Điều này giúp tạo động lực và sự cam kết từ các thành viên dự án, đồng thời định hình mục tiêu chung và các nhiệm vụ cụ thể. […]